banner2-2
banner1-1
banner3

онама

ДинглонгКуартзЛимитедјекомпанијазапроизводњукварцногматеријаласаседиштемуЈиангсуКини。Динглонгсебавиистраживањемипроизводњомфинихкварцнихматеријалаод1987。Асортиманпроизводаукључујетопљенисилицијумдиоксид,топљеникварц,кварцнипрах,кварцнуцевикварцнилончић。Динглонговикварцниматеријалиипроизводиданассеширококористеуватросталнојиндустрији,електрониц,исоларнојиндустрији,ливнициидругимпосебнимприменамаидистрибуирајусенадомаћимииностранимтржиштима。

ПРОИЗВОДИ

 • 熔融石英

  Једињењасилицијума

  Топљенисилицијумдиоксидвисокечистоће(99年,98%аморфни)ДоступануоблицимабрашнаизрнаСвестранимат……

 • 熔融石英粉

  Топљеносиликатнобрашно

  Силицидј——иоксидвисокечистоће(99年,98%аморфни)Својстванискогширењатоплотепружајувисокутоплотну……

 • 熔融石英颗粒

  Топљенизрнасилике

  Силицидј——иоксидвисокечистоће(99年,98%аморфни)Низаккоефицијенттоплотногширењ,аконзистентанхемичар……

 • 石英坩埚

  Кварцнилончић

  ПоузданпроизводКварцнилончићјенеопходанконтејнерзапроизводњумонокристала……

 • 石英管

  Кварцнацев

  ОсветљењеИмамоширокупалетупроизводаодкварцнихцевизаприменууосветљењуимогуупотпуностидазадовоље……

 • 硅粉

  Силицаупраху

  Кварцнипрахвисокечистоће(99年,3%кристални)Високатврдоћа7(Мохс)ВисокахемијскаотпорностЛ……

УПИТ
Baidu